Vedtægter for

Foreningen NGO Fontana

§ 1 – Navn og adresse:
§ 1.1 Foreningens navn er NGO Fontana.
§ 1.2  Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
   
§ 2 – Formål:
§ 2.1 Foreningens formål er:
  1. At udbrede kendskabet til afhængighedssygdomme og behandling af disse samt - i Club24 regi - at styrke det sociale samvær for ædru alkoholikere, deres pårørende og andre med interesse for disse emner.
  2. At medvirke til at forbedre rusmiddelramte familiers vilkår i ind- og udland.
  3. At bidrage til indsatsen mod fattigdom og social udstødelse i udviklingslande, specielt hvor dette er forbundet med misbrug af alkohol eller andre rusmidler, HIV / AIDS, Tuberkulose, Malaria og/eller andre sygdomme.
  4. Foreningen kan drive behandling eller anden terapeutisk virksomhed for de under punkt 3. anførte lidelser - i Danmark såvel som i udlandet.
  5. Foreningen kan - efter bestyrelsens skøn - indgå aftaler med andre virksomheder, foreninger, Ngo’er, Institutioner mv., der virker indenfor rammerne af Foreningens formål.
  6. Foreningen kan yde økonomisk støtte til andre humanitære formål alt efter bestyrelsens skøn.
  7. At have en Landsindsamling med egne vedtægter.
   
§ 3 – Medlemskab og kontingent:
§ 3.1

Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til foreningens girokonto – med samtidig opgivelse af adresse og e-mail-adresse, hvis en sådan haves.

§ 3.2   Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
§ 3.3

Medlemskab kan opnås af enhver, som ønsker at støtte foreningens formål.

§ 3.4

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem på grund af kontingentrestance, eller hvis det i øvrigt findes påkrævet.

§3.5

Bestyrelsen kan oprette nye former for medlemskaber: gratis halvårs prøve-medlemskab for nybehandlede, husstands-medlemskab til halv pris, støtte-medlemskab til halv pris for medlemmer af andre foreninger o.s.v.. Disse medlemskaber deltager på lige fod med almindelig medlemskab. Dog har sådanne medlemskaber ikke stemmeret ved generalforsamlinger.

   
§ 4 – Økonomi:
§ 4.1

Foreningens midler skal indsættes i bank, sparekasse eller på foreningens girokonto.

§ 4.2

Foreningen tegnes af formand og/eller kasserer og disse kan sammen meddele prokura til et andet medlem af bestyrelsen eller tredjemand.

§ 4.3  Foreningen opererer på et non-profit grundlag.
§ 4.4

Foreningen vil opnå indtægter til at finansiere sine aktiviteter gennem opkrævning af kontingent fra medlemmerne og ved at søge finansiel støtte.

   
§ 5 – Ordinær generalforsamling
§ 5.1   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
§ 5.2 Generalforsamlingen består af foreningens medlemmer.
§ 5.3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år  ca. 14 dage efter færdiggørelse af årsregnskabet, dog senest  30 september.

§ 5.4 Dagsorden skal være:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år
  5. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter efter Gældende regler om bestyrelsens sammensætning i Foreningens ”Regler for konstituering af bestyrelsen og dens forskellige udvalg.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt
§ 5.5

Forslag fra medlemmerne må, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være indgivet med skriftlig motivering til formanden senest 5 dage inden generalforsamlingen.

§ 5.6

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel i nyhedsbrev eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.

   
§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling:
§ 6.1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

§ 6.2

Bestyrelsen er forpligtet til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 6.3

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.

   
§ 7 – Foreningens bestyrelse:
§ 7.1

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på indtil 12 medlemmer.

§ 7.2 Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.
§ 7.3  Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 7.4  Bestyrelsen konstituerer sig selv. Konstituering skal foretages i overensstemmelse med foreningens ”Regler for Konstituering af Bestyrelsen og dens forskellige Udvalg” samt ”NGO Fontanas Etiske Regler”.
§ 7.5 

Bestyrelsen kan efter behov konstituere sig selv med yderligere foreningsmedlemmer op til de 12 bestyrelses-medlemmer, idet suppleanter valgt på generalforsamlingen dog har fortrinsret til at indgå i bestyrelsen.

§ 7.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
§ 7.7

Medlemmer med afhængighedssygdomme kan kun vælges til bestyrelsen efter mindst 12 måneders ædruelighed/”clean”-periode.

§ 7.8

Såfremt et medlem af bestyrelsen tager tilbagefald, træder vedkommende tilbage fra sin bestyrelsespost, og en suppleant træder ind i bestyrelsen, som herefter konstituerer sig selv.

§ 7.9

Det påhviler bestyrelsen at sikre sig, at i forbindelse med ansættelse af personale, hyring af konsulenter og udnævnelse til tillidshverv gennemgås og underskrives foreningens Etiske Regler.

   
§ 8 – Beslutninger:
§ 8.1 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.
§ 8.2 Ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance har 1 stemme.
§ 8.3 Der kan afgives stemme ved fuldmagt.
§ 8.4

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet blandt de stemmeberettigede fremmødte.

§ 8.5

Ved nedlæggelse af foreningen skal et evt. overskud gå til Care Danmark.

   

Vedtaget på stiftende generalforsamling 24. april, 1998, samt seneste vedtægtsændringer på den ekstraordinære generalforsamling 9 september 2010.