Chính sách về rượu ở Việt Nam
Việt Nam đã từng có mức tiêu thụ rượu thấp nhưng gần đây, mức tiêu thụ này đang tăng lên. Ảnh hưởng của phương Tây và áp lực văn hoá toàn cầu dường như đã thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn trong một thập kỷ qua. Người ta nhận thấy rằng nếu một cộng đồng hoặc một quốc gia càng uống nhiều rượu thì số người sử dụng có vấn đề (lạm dụng / sử dụng ở mức có hại) và người nghiện rượu (phụ thuộc) càng tăng lên.
Việc uống rượu rất có hại đối với cuộc sống của những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ, đáng chú ý nhất là về khía cạnh sức khoẻ. Đồng thời, sự tác động kinh tế - xã hội và gánh nặng to lớn lên cộng đồng hoặc quốc gia có số người uống rượu tăng cho thấy đây là một vấn đề cần quan tâm. Vì vậy, hiện đang có một nhu cầu bức thiết cần phải tập trung ngăn chặn tác hại của việc uống và lạm dụng rượu ở Việt Nam, xét về khía cạnh tăng cường sức khoẻ cũng như phát triển xã hội. Và cũng cần phải điều trị chuyên nghiệp cho những người đã bị phụ thuộc vào rượu.

Cần phải thừa nhận những hậu quả do uống rượu đối với sức khoẻ về thể chất và tinh thần của những người bị ảnh hưởng, cũng như đối với cuộc sống xã hội - nghề nghiệp để bắt đầu hành động thích hợp nhằm loại trừ tác hại của rượu.
Những sự kiện và số liệu của Việt Nam, dù không đi sâu hoặc toàn diện, cũng tạo nên nền tảng đầy đủ để bắt đầu những hành động đó.