Vedtægter for Club 24

 

 • § 1 – Navn og adresse:
 • § 1.1 Foreningens navn er Club24
 • § 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune
 • § 2 – Formål:
 • § 2.1 Foreningens formål er:
 • At udbrede kendskabet til afhængighedssygdomme og behandling af disse samt at styrke det sociale samvær for ædru alkoholikere, deres pårørende og andre med interesse for disse emner.
 • At medvirke til at forbedre rusmiddelramte familiers vilkår
 • Foreningen kan - efter bestyrelsens skøn - indgå aftaler med foreninger, der virker indenfor rammerne af Foreningens formål
 • Foreningen kan yde økonomisk støtte til andre humanitære formål alt efter bestyrelsens skøn
 • § 3 – Medlemskab og kontingent:
 • § 3.1 Generalforsamlingen vedtog, at medlemsskab indtil 2020 er gratis. Herefter fastsættes kontingentets størrelse hvert år på   generalforsamlingen
 • § 3.2 Medlemskab kan opnås af enhver, som ønsker at støtte foreningens formål.
 • § 3.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem på grund af kontingent-restance, eller hvis det i øvrigt findes påkrævet.
 • § 4 – Økonomi:
 • § 4.1 Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31.december
 • § 4.2 Club24 tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen har godkendt, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig.
 • § 4.3 Foreningen opererer på et non-profit grundlag.
 • § 4.4 Foreningen vil opnå indtægter til at finansiere sine aktiviteter gennem betaling af kontingent, ved individuelle donationer fra medlemmerne samt ved sociale arrangementer og ved at søge finansiel støtte fra offentlige puljer og private fonde.
 • § 5 – Ordinær generalforsamling
 • § 5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 • § 5.2 Generalforsamlingen består af foreningens medlemmer.
 • § 5.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ca. 14 dage efter færdiggørelse af årsregnskabet, dog senest 1. april
 • § 5.4 Dagsorden skal være:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 5. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 • § 5.5 Forslag fra medlemmerne må, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være indgivet med skriftlig motivering til formanden senest 5 dage inden generalforsamlingen.
 • § 5.6 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel i nyhedsbrev eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.
 • § 6 – Ekstraordinær generalforsamling:
 • § 6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.
 • § 6.2 Bestyrelsen er forpligtet til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.
 • § 6.3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.
 • § 7 – Foreningens bestyrelse:
 • § 7.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer.
 • § 7.2 Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.
 • § 7.3 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • § 7.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
 • § 7.5 Bestyrelsen kan efter behov konstituere sig selv med yderligere foreningsmedlemmer op til 6 bestyrelsesmedlemmer.
 • § 7.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
 • § 8 – Beslutninger:
 • § 8.1 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.
 • § 8.2 Ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance har 1 stemme.
 • § 8.3 Der kan afgives stemme ved fuldmagt.
 • § 8.4 Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet blandt de stemmeberettigede fremmødte.
 • § 8.5 Ved nedlæggelse af foreningen skal et evt. overskud gå til Care Danmark.

Kontakt os

Danmark Vietnam
Club 24 Club 24
Howitsvej 75 Nha Trang
DK 2000 Frederiksberg Ho Chi Minh City
Denmark Vietnam
Tel.: +45 2422 8008 Tel.: +84 (0) 936 126 709
http://www.club24u.dk http://www.club24u.dk
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
CVR: 39394111
P-nr.: